แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ. 5)
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
รหัสวิชา  ชื่อวิชา
ระดับชั้น / ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ลำดับ  วันเดือนปี (วันแรกที่สอนในแต่ละสัปดาห์)  รวม เปอร์
เซ็นต์
 
ที่   เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล          ||  สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 (%)  
 หมายเหตุ :  เวลาเรียน 20 ช่อง หมายถึง 20 สัปดาห์ (1 ภาคเรียน) ...
 ป หมายถึง ลาป่วย และ ล หมายถึง ลากิจ, มีสมาชิก 0 คน จำนวน 2 หน้า : หน้าที่ ...   12

สรุปการประเมินผลการเรียน ผลการประเมิน A1 ผลการประเมิน A2 
 ผลการเรียน4.03.53.02.52.01.51.00มสมผรวม 3210 3210 
 จำนวนนักเรียน------------1  ---- ---- 
 เปอร์เซ็นต์------------- ---- ---- 
Mean = 0.00, Standard Deviation = 0.00, Coefficient of Variation = 0.00, Minimum = 4.50, Maximum = 0.00
รายวิชา  
จำนวน 0.0 หน่วยกิต (0 ชั่วโมง)
Midterm ประเมินผลกลางภาค.    ,Final ประเมินผลปลายภาค  .