แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ. 5)
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
รหัสวิชา  ชื่อวิชา
ระดับชั้น / ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ลำดับ  วันเดือนปี (วันแรกที่สอนในแต่ละสัปดาห์)  รวม เปอร์
เซ็นต์
 
ที่   เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล          ||  สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (%)  
 หมายเหตุ :  เวลาเรียน 20 ช่อง หมายถึง 20 สัปดาห์ (1 ภาคเรียน) ...
 ป หมายถึง ลาป่วย และ ล หมายถึง ลากิจ, มีสมาชิก 0 คน จำนวน 2 หน้า : หน้าที่ ...   12

  ................................... ครูผู้สอน  ................................... หัวหน้างานวัดผล   ................................... รองผู้อำนวยการ
    ( )    (นายกิติรัตน์ เบ้าลี)     (นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์)
    02 เมษายน 2558 11:47:41  ......../................/..........   ......../................/..........

  ................................... หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้            ( ) อนุมัติ   ( ) ไม่อนุมัติ
    ()     
    02 เมษายน 2558 11:47:41     ................................... ผู้อำนวยการ
        (นายอนันต์ สุวรรณหงษ์)
       ......../................/..........