วัน (คาบที่)
เวลา
1
08.40-09.30
2
09.30-10.20
3
10.20-11.10
4
11.10-12.00
5
12.00-13.00
6
13.00-13.50
7
13.50-14.40
8
14.40-15.30
9
15.30-16.20
10
16.20-17.10
จันทร์
 
 สมลักษณ์
 
 
 กนกวรรณ
 
 
 กนกวรรณ
 
 
 กนกวรรณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อัจฉราพร
 
 
 วรัสยา
 
 
 
 
อังคาร
 
 
 
 
 
 
 
 ภราดร
 
 
 กนกวรรณ
 
 
 
 
 
 อัจฉราพร
 
 
 ชัยวัฒน์
 
 
 นันท์นภัส
 
 
 กฤษฎา
 
 
 สุรัชดาภรณ-
 
พุธ
 
 ศราวุธ
 
 
 ศราวุธ
 
 
 กนกวรรณ
 
 
 กนกวรรณ
 
 
 
 
 
 ศินีนาฏ
 
 
 กนกวรรณ
 
 ก31999
 เรไรรัตน์
 -
 
 สมัคร
 
 
 เรไรรัตน์
 
พฤหัสบดี
 
 วัชรพงษ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชนิดา
 
 
 ภาณุพงศ์
 
 
 ศราวุธ
 
 
 กนกวรรณ
 
 
 กนกวรรณ
 
 
 
 
ศุกร์
 
 จุฑาทิพย์
 
 
 จุฑาทิพย์
 
 
 
 
 
 สุวิมล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กนกวรรณ
 
 
 ศุภกานต์
 
 
 สุรัชดาภรณ-